Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov / Najlacnejšie knihy

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV

obchodná spoločnosť Libristo Media s.r.o.,

IČO: 044 48 367, so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 63649, ktorú zastupuje Ing. Eva Kavinová, konateľka, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese: https://www.najlacnejsie-knihy.sk.

Adresa na vrátenie tovaru: Libristo ID: 3402, Frogman, P.O.Box 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 05 Trenčín

Telefón: 02/210 210 99
E-mail: [email protected]


1 ÚVODNÁ ČASŤ

1.1 Tento reklamačný poriadok platí pre tovar dodávaný spoločnosťou Libristo Media s.r.o., so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika, IČO: 044 48 367, DIČ: CZ04448367, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 63649, ktorú zastupuje Ing. Eva Kavinová, konateľka (ďalej len „Libristo Media s.r.o.“ alebo aj „my“).

1.2 Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti Libristo Media s.r.o. pre internetový obchod dostupný na https://www.najlacnejsie-knihy.sk.

1.3 Reklamačný poriadok je určený len pre zákazníka spotrebiteľa. Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, sa rozumie každý človek (fyzická osoba), ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s nami zmluvu alebo koná s nami inak (ďalej len tiež ako „spotrebiteľ“).

1.4 Reklamačný poriadok spoločnosti Libristo Media s.r.o. sa použije na úpravu práv a povinností pri uplatňovaní práv z chybného plnenia pri predaji tovaru medzi nami ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len „zákazník“ alebo tiež „vy“) vrátane práv z prípadnej zmluvnej záruky. Reklamačný poriadok ďalej informuje spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe a možnostiach reklamácie chybného alebo inak poškodeného tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán sú v súlade so zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. V prípade, že pôjde o práva zo zmluvnej záruky, riadia sa vzniknuté vzťahy konkrétnymi záručnými podmienkami.

2 V KTORÝCH PRÍPADOCH MÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBNÝ TOVAR

2.1 Zákazníkovi zodpovedáme za to, že tovar je pri prevzatí bez chýb. Zákazníkovi zodpovedáme najmä za to, že v čase, keď tovar prevzal,

2.1.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe našej reklamy alebo reklamy výrobcu,
2.1.2 tovar sa hodí na účel, ktorý uvádzame na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
2.1.3 tovar zodpovedá kvalite alebo spracovaniu dohodnutého stranami, alebo spracovaniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
2.1.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
2.1.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.2 Ak sa chyba prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.

3 V KTORÝCH PRÍPADOCH, NAOPAK, NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU, V KTORÝCH PRÍPADOCH NÁM NEMÔŽETE TOVAR VRÁTIŤ

3.1 Zákazníkovi nezodpovedáme za chyby v týchto prípadoch:

3.1.1 ak sa v čase prevzatia tovaru vyskytne chyba a pre túto chybu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
3.1.2 chyba vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
3.1.3 je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka alebo mechanickým poškodením, a to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostrediu a sú priamo uvedené nami alebo výrobcom (spravidla na príbalovom letáku/etikete tovaru), a/alebo to vyplýva z právnych predpisov,
3.1.4 tovar, ktorý bol upravený zákazníkom, a chyba teda vznikla v dôsledku tejto úpravy,
3.1.5 používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo určené predajcom alebo výrobcom, alebo vyplýva z právnych predpisov,
3.1.6 chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo nášho vplyvu (napr. živelná udalosť).

3.2 Kedy nám hlavne nemôžete vrátiť tovar:

3.2.1 zabalený tovar, ktorý nie je možné z hygienických dôvodov znovu použiť, alebo tovar, ktorý už bol použitý (napr. ak zákazník poškodí ochranný obal tovaru alebo poruší bezpečnostný uzáver, alebo ak môže dôjsť k inej kontaminácii tovaru);
3.2.2 iný tovar, ak je tovar v hygienickom alebo inom uzavretom obale a nie je možné ho vrátiť z hygienických alebo zo zdravotných dôvodov;
3.2.3 iný tovar, ktorý je uzavretý a nemožno ho vrátiť (napr. zvukové alebo obrazové nahrávky a počítačové programy);
3.2.4 ak bol nami dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom; 3.2.5 tovar, ktorý bol upravený podľa vášho priania.

4 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SÚVISIACE S PREVZATÍM TOVARU

4.1 Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä, či zákazník dostal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú kvalitu, či tovar vo svojom obale obsahuje všetko, čo má obsahovať).

4.2 Zákazník nemá práva z chybného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej starostlivosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy, alebo ak bol tovar dodaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, tak priamo pri jeho prevzatí. Zákazník nemá nárok na právo z chybného plnenia ani vtedy, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je chybný, alebo ak zákazník spôsobil chybu sám.

5 AK BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY

5.1 Po prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných chýb. Ak je obal poškodený, oznámte túto skutočnosť priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Toto je najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielku nám vráti prepravca obratom a zašleme vám novú zásielku.

5.2 Ak zistíte, že obsah zásielky je poškodený až po jej prevzatí a rozbalení, informujte nás ihneď po prevzatí, najneskôr do troch (3) dní od prevzatia zásielky, e-mailom: [email protected] a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste si tovar objednávali, a identifikujte tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Ideálne, prosím, priložte i kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu chyby a opis problému, ktorý ste na tovare objavili. Všetky tieto informácie môžu prispieť k rýchlejšiemu vyriešeniu vašej reklamácie.

5.3 Prosím, vezmite na vedomie, že ak reklamáciu oznámite na štvrtý (4.) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, s veľkou pravdepodobnosťou prepravca takúto reklamáciu neuzná. V dôsledku vašej oneskorenej reklamácie poškodenej zásielky nám môže vzniknúť škoda (poškodenú zásielku prepravca neuhradí z dôvodu vašej oneskorenej reklamácie) a máme právo vymáhať túto škodu od vás. Zásielku si uschovajte a urobte si jej fotodokumentáciu (aby bolo jasne vidieť poškodený tovar, obal, výplň).

5.4 Po prijatí vyplneného reklamačného formulára alebo všetkých údajov potrebných na reklamáciu poškodenej zásielky sa začneme reklamáciou zaoberať. V prípade potreby vás budú telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 02/210 210 99 alebo e-mailom [email protected], aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

6 AK STE DOSTALI NESPRÁVNY TOVAR

6.1 V prípade, ak ste dostali nesprávny tovar, nesprávne množstvo alebo iné farebné vyhotovenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali, a pod., kontaktujte nás najlepšie e-mailom: [email protected] a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste si tovar objednávali, a identifikujte nesprávny tovar. Opíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami a uveďte, čo všetko obsahoval balík pri odovzdaní. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, odosielaný tovar starostlivo kontrolujeme, ale ani my nie sme úplne neomylní. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke a urobíme všetko pre to, aby bol proces reklamácie pre vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší.

6.2 Po prijatí vyplneného reklamačného formulára alebo všetkých údajov potrebných na reklamáciu nesprávneho tovaru sa začneme reklamáciou zaoberať. V prípade potreby vás budú telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 02/210 210 99 alebo e-mailom [email protected], aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

7 ZISTENIE CHYBY TOVARU DO 30 DNÍ OD JEHO PREVZATIA

7.1 Ak zistíte chybu na dodanom tovare do 30 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: [email protected] a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára.

7.2 Plne rešpektujeme, že máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v tejto lehote, ktorú predlžujeme pre koncového zákazníka spotrebiteľa na 30 dní. Tovar je však v takom prípade nutné vrátiť nepoškodený, prípadne v uzavretom alebo hygienickom obale. To v prípade, keď ste do 30 dní od prevzatia tovaru zistili jeho chybu, nebudete môcť splniť. Prosím, vezmite na vedomie, že podľa platných právnych predpisov zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. S ohľadom na uvedené vám odporúčame ako najvhodnejší postup chybne dodaný tovar (prípadne tovar, ktorý mohol byť poškodený dôsledkom prepravy) reklamovať. Nemusíte sa obávať, že by proces reklamácie trval dlhšie než náš proces na vrátenie tovaru v lehote 30 dní od prevzatia.

7.3 Po prijatí vyplneného reklamačného formulára alebo všetkých údajov potrebných na reklamáciu nesprávneho tovaru sa začneme reklamáciou zaoberať. V prípade potreby vás budú telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 02/210 210 99 alebo e-mailom [email protected], aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

8 ZISTENIE CHYBY TOVARU DO 24 MESIACOV OD JEHO PREVZATIA

8.1 Právo z chyby tovaru (reklamovať ho) ste povinný u nás uplatniť bezodkladne po tom, ako sa chyba objavila, v opačnom prípade vám súd právo na uplatnenie nároku z chybného plnenia neprizná. Ak chybu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2 Zákazník je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru, S VÝNIMKOU tovaru, pri ktorom je na obale, etikete, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).

8.3 Po uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) nemožno uplatniť právo na reklamáciu chybného tovaru. Ak je to pri danom tovare možné, táto lehota sa predlžuje o čas, v priebehu ktorého zákazník nemohol tovar používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie. Hoci sa vždy snažíme vyriešiť reklamácie k spokojnosti zákazníka, s niektorými výrobkami sa musí zaobchádzať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v príbalovej informácii – v opačnom prípade sa poškodia. Aj keď v týchto prípadoch ešte neuplynula 24-mesačná lehota, nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 3.1.3 alebo bod 3.1.5 tohto reklamačného poriadku).

8.4 S cieľom uplatnenia práv z chýb tovaru zákazník vyplní a odošle tento reklamačný formulár alebo nám inak uvedie najmä nasledujúce údaje:

8.4.1 meno a priezvisko; 8.4.2 e-mail, z ktorého ste tovar objednávali;
8.4.3 telefónne číslo; 8.4.4 číslo bankového účtu zákazníka;
8.4.5 identifikáciu tovaru, ktorý zahrniete do reklamácie;
8.4.6 opíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami;
8.4.7 pri odovzdávaní tovaru uveďte obsah balíka;
8.4.8 zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zákazník nie je oprávnený zmeniť zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
8.4.9 vašu adresu na prípadné vrátenie tovaru po uzavretí reklamačného procesu.


8.5 Po prijatí vyplneného reklamačného formulára poškodenej zásielky začneme reklamáciu vybavovať. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď od vás dostaneme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.

8.6 Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru môže kupujúci uplatniť elektronickou poštou na adrese [email protected] a/alebo prostredníctvom vyššie uvedeného reklamačného formulára.

8.7 Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej chyby), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu.

8.8 Náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám znáša zákazník. Prosím, vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebratý a bude vám vrátený na vaše náklady. Ak bude vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie nutné náklady (t. j. náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do jedného (1) mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia.

8.9 Po prijatí reklamovaného tovaru vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na vami určenú e-mailovú adresu.

9 LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE

9.1 Zákon (Občiansky zákonník) nám dáva lehotu tridsať (30) dní od uplatnenia práva z chýb na vybavenie reklamácie. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany uzavretý reklamačný proces.

9.2 Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalšie nevyhnutné údaje na posúdenie chyby tovaru) alebo doručení reklamovaného tovaru späť k nám sa vykoná okamžité posúdenie chyby a kontaktujeme zákazníka s predbežným stanoviskom – najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby (napr. môže byť z našej strany potrebné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu).

9.3 V prípade, že sa zistí, že reklamovaný tovar je chybný, reklamačný proces sa uzavrie najneskôr v lehote tridsať (30) dní od uplatnenia práva z chyby. Poverený pracovník sa môže v odôvodnených prípadoch dohodnúť so zákazníkom na dlhšom čase. Sme povinní požiadať vás o čo najskoršie doplnenie podkladov.

9.4 V prípade, že sa na tovare nenájde chyba, budete o tom informovaní s cieľom dosiahnutia individuálneho postupu.

10 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

10.1 Zvolenie možnosti spôsobu vybavenia reklamácie zo strany zákazníka je podmienené hlavne tým, či je chybné plnenie podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy.

10.2 V prípade, že je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:

10.2.1 odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo 10.2.2 odstránenie chyby opravou tovaru (ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné a účelné), alebo
10.2.3 primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
10.2.4 odstúpenie od zmluvy.

10.3 V prípade, že je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:

10.3.1 odstránenie chyby (dodaním nového tovaru bez chýb alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo opravou tovaru), alebo 10.3.2 primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.4 Zákazník je povinný oznámiť nám, aké právo z chybného plnenia si zvolil, a to pri oznámení chyby (napr. vyplnením a odoslaním reklamačného formulára) alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime chyby v primeranej lehote alebo vám oznámime, že chyby neodstránime, môžete namiesto odstránenia chyby požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy.

10.5 Ak nastane situácia, v ktorej si neuplatníte svoje právo z chybného plnenia včas (podľa bodu 10.4 Reklamačného poriadku), máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

10.6 Môžete požadovať dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčastí tovaru, môžete požadovať iba výmenu súčastí; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neprimerané, najmä ak je možné odstrániť chybu bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

10.7 Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčastí máte aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôžete tovar riadne používať z dôvodu opakovaného výskytu chyby po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb. V takomto prípade máte tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte svoje právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu.

10.8 Máte právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak vám nemôžeme dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo opraviť tovar, rovnako i v prípade, ak nezabezpečíme nápravu v primeranej lehote alebo ak by vám zabezpečenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

10.9 Môžeme vám dodať to, čo vám chýba, alebo odstrániť iný právny nedostatok do chvíle, než si uplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od kúpnej zmluvy. Ostatné chyby sme oprávnení odstrániť podľa našej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstránime chybu tovaru včas alebo odmietneme odstrániť chybu tovaru, zákazník môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Uskutočnenú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez nášho súhlasu.

10.10 Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste povinní vrátiť nám pôvodne dodaný tovar (ak sa nedohodneme inak). Zákazník nemôže požadovať dodanie nového tovaru (a nemôže ani odstúpiť od zmluvy), ak nemôže vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ho dostal; toto neplatí v nasledujúcich situáciách:

10.10.1 došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby tovaru, alebo
0.10.2 zákazník použil tovar ešte pred objavením chyby, alebo
10.10.3 ak zákazník svojím konaním alebo opomenutím nezapríčinil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, alebo 10.10.4 ak zákazník predal tovar pred objavením chyby, spotreboval ho alebo ak bol tovar počas bežného používania zmenený; ak sa tak stalo len čiastočne, zákazník nám vráti to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí nám škodu v rozsahu, v akom mal z použitia tovaru prospech.

10.11 Právo z chybného plnenia vám neprináleží, ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar je chybný, alebo ak ste spôsobili chybu sami.

11 UKONČENIE REKLAMÁCIE

11.1 Po vybavení uplatnenej reklamácie bude tovar zaslaný na vami uvedenú adresu, bude vám vrátená kúpna cena alebo budete vyzvaní, aby ste si reklamovaný tovar vyzdvihli (ak boli práva z chýb tovaru uplatnené osobne na našej pobočke) do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste boli informovaní o jej vybavení. Pri prevzatí reklamovaného tovaru vám na požiadanie vydáme písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o spôsobe a čase trvania reklamácie, prípadne odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

11.2 Ak nám bol reklamovaný tovar zaslaný na reklamáciu dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o spôsobe nápravy a čase trvania reklamácie, prípadne odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

11.3 V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená a zákazník bude oprávnene požadovať vrátenie kúpnej ceny ako spôsob vybavenia reklamácie, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

11.4 Reklamovaný tovar ste povinný prevziať najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste boli informovaní o jej vybavení. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru v zmysle s § 2120 ods. 1 v súvislosti s § 2159 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 euro.

11.5 Ak si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď ste boli informovaní o vybavení, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na zaplatenie poplatkov za uskladnenie.

11.6 Tiež ste povinní skontrolovať úplnosť reklamovaného tovaru pri jeho prevzatí, najmä či zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo má obsahovať. Neskoršie námietky sa už nebudú brať do úvahy.

12 ZÁVEREČNÁ ČASŤ

12.1 Týmto reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva zákazníka vyplývajúce zo zákona.

12.2 Tento reklamačný poriadok (určený len pre spotrebiteľov) je platný od 1. 1. 2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Nákupný poradcaOsobný odber Bratislava a 2642 dalších

Copyright ©2008-24 najlacnejsie-knihy.sk Všetky práva vyhradenéSúkromieCookies


Môj účet: Prihlásiť sa
Všetky knihy sveta na jednom mieste. Navyše za skvelé ceny.

Nákupný košík ( prázdny )

Vyzdvihnutie v Zásielkovni
zadarmo nad 59,99 €.

Nachádzate sa: