Informácie o spracovaní osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Spoločnosť Libristo Media s. r. o. spracováva vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) na základe tzv. oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať a obchodné oznámenia vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov, vrátane podrobnejších informácií ohľadom oprávneného záujmu správcu, nájdete nižšie.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Libristo Media s. r. o., so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín, IČO: 04448367, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Ostrave, oddiel C, vložka 63649 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Najlacnejšie knihy, Frogman, P. O. Box 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 05 Trenčín, adresa elektronickej pošty info@najlacnejsie-knihy.sk, telefon 02/210 210 99.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Táto informačná povinnosť je plnená vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným správcom výlučne na účely zasielania obchodných oznámení na základe oprávnených záujmov správcu. Nevzťahuje sa na spracovanie osobných údajov vykonávané správcom za iným účelom a na inom právnom základe, pričom pre tieto prípady bude informačná povinnosť správcom plnená samostatne.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej osoby v zmysle článku. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie“).

3. Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení vašej osobe správcom v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti“).

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Oprávnené záujmy kontrolóra

Udelili ste správcovi súhlas so zasielaním obchodných oznámení vašej osobe podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti alebo ste boli zákazníkom správcu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a zároveň vám správca poskytol pri zhromaždení vašich osobných údajov možnosť jasne, zreteľne, zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť s využitím podrobností vášho elektronického kontaktu pre zasielanie obchodných oznámení.

Pri zasielaní obchodných oznámení dodržiava správca všeobecne záväzné právne predpisy, najmä ustanovenia § 7 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Bod 47 nariadenia okrem iného uvádza, že „spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu“.

Správca vykonal posúdenie, či je možné spracovávať vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení, a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, v ktorom porovnával záujmy na vašej ochrane so záujmami správcu. Správca dospel k záveru, že vzhľadom na váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení či na predchádzajúce naplnenie predpokladov stanovených v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z vašej strany môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznámení vašej osobe, sa nezdá, že vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami správcu na zasielanie obchodných oznámení.

Vzhľadom na uvedené a aj vzhľadom na skutočnosť, že z vašej strany bolo možné odôvodnene očakávať spracovanie vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, správca oprávnene predpokladá, že právnym základom spracovania vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení vašej osobe je oprávnený záujem správcu (čl. 2.1).

5. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú správcom spracovávané po dobu štyroch (4) rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, najdlhšie však do vznesenia námietky či do vašej podobnej požiadavky o spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení z vašej strany, vrátane uplatnenia práva na vymazanie vašich osobných údajov.

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané. Tým nie je dotknuté spracovávanie vašich osobných údajov založené na inom právnom základe alebo na iné účely.

Nákupný poradcaOsobný odber Bratislava, Banská Bystrica, Košice a 1247 dalších

Copyright ©2008-21 najlacnejsie-knihy.sk Všetky práva vyhradenéSúkromieMapa stránok


Môj účet: Prihlásiť sa
Sme tu pre vás ako obvykle. Zákaznícka podpora a doručenie zásielok bez obmedzenia.

Nákupný košík ( prázdny )

Nakúpte za 49,99 € a
máte doručenie zadarmo.

Nachádzate sa: